Finansbolagen finansierar företagsprocesser

Ett finansbolag eller finansföretag är ett aktiebolag, som ofta har en relation till en bank, som finansierar företagsprocesser genom att ge krediter, hantera avbetalningar, factoring eller även innebära att hyra ut maskiner med mera.

Innan 1985 fanns det regler som gjorde att banker inte skulle kunna låna ut pengar enligt deras egna värderingar eller val. Därför bildades finansbolag för att öka utlåningsmöjligheter för bankerna och slippa dessa regler till viss del. Idag kan man känneteckna ett finansföretag som ett företag som förser vissa typer av finansiella tjänster dock av administrativa skäl så skapar bankerna fortfarande egna finansföretag knutna till koncernerna. Däremot finns det även finansföretag som ägs av så kallade icke-finansiella företag, som en komplettering till den ordinarie verksamheten. För att ge ett exempel så erbjuder stora biltillverkare finansiering till sina kunder vid ett bilköp.

banken SEB

Det finns flertal banker, bank dotterbolag, själv stående finansbolag med flera, enligt uppgifter finns det cirka 40 finansbolag i Sverige. Det går att kontrollera i fall att ett företag har tillstånd att driva finansieringsrörelse på finansinspektionens hemsida. Dessutom finns det olika typer av finansbolag, som följande:

  • Värdepappersbolag: utför ett antal aktiviteter som måste få tillstånd av Finansinspektionen, så som; investeringsrådgivning, Ordermottagning, Diskretion portföljförvaltning, Viss corporate finance-verksamhet och Driva bör eller handelsplattform. .
  • Bankaktiebolag: De mest kända bankerna i Sverige är Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. Dock finns det flera andra banker. Finansbolag som ägs av banker samarbetar ofta inom branschgemensamma frågor.
  • Utländska banker med filial.
  • Fondbolag: Dessa bolag arbetar med fonder.
  • Kreditmarknadsbolag: Ett kreditmarknadsföretag kan vara ett bolåneinstitut, finansbolag, företags- och kommunfinansierade institut. Enligt riksbanken så finns det 50 kreditmarknadsbolag på den svenska marknaden, av dessa är 37 finansbolag. Resten är företags- och kommunfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder.
  • Förskringsförmedlare.
  • Inkassobolag: Det företag som tagit över indrivningen av det ekonomiska kravet eller driver in det ekonomiska kravet måste ha datainspektionens tillstånd. Däremot finns det undantag; de som står under Finansinspektionens tillsyn så som banker, kreditmarknadsbolag eller försäkringsbolag har medgivande att driva in det ekonomiska kravet utan detta tillstånd.
  • Leasingbolag: Ett bolag som hyr ut varierande objekt. När ett leasingavtal skrivs så sluts det vanligtvis för mellan 3 till 7 år beroende på kundens önskemål och objektets livslängd. Detta avtal är i princip helt omöjligt att säga upp.
  • Factoring och fakturabelåningsföretag.

Finanskrisen har inte bara ruinerat stora ekonomiska värden utan även förändrat hur finansbolag utför sina riskbedömningar och hur de arbetar. På grund av denna nya arbetsmiljö kommer flertal finansbolag bli tvungna att fastställa sin verksamhet och struktur på nytt för att skapa möjlighet att utveckla nya finansiella tjänster samt nya affärsmodeller kommer att förekomma. Dock är det inte bara finansbolagen som behöver anpassa sig utan även företagen som kommer behöva omvandla deras strategier inom riskhantering.

Källor

https://www.finansforbundet.se/om-oss/kollektivavtalets-varde/schysta-finansforetag

http://www.qvido.se/finansbolag/

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2014/rap_finansm_140829_sve.pdf

 

 

 

Vad är egentligen en faktura och hur fakturerar man

En faktura är ett skriftligt betalningskrav som ställs ut av ett företag till antingen ett annat företag eller en privatperson. Det företag som ställer ut en faktura kallas för borgenär och den person eller företag som tar emot fakturan kallas för gäldenär.

Faktura graf

En faktura framträda som ett bevis av att en ekonomisk uppgörelse har skett mellan två eller flera parter. Utöver det uppger en faktura specifikationer om denna ekonomiska uppgörelse så som specifika detaljer angående när betalningen ska ha skett, vad som ingår i betalningen och även när de produkter eller tjänster som ingår i fakturan har levererats eller utförts. En faktura anses vara den vanligaste typen av verifikation som bokförs. Har du problem med att en kund inte betalar en faktura i tid kan du vända dig till ett finansbolag som Qvido.se för att sälja fakturorna.

Hur bokför man en faktura?

Fakturor kan bokföras enligt kontantmetoden eller enligt fakturametoden, vilken den bokförs med beror på företagets kategori, storlek, inriktning och gränserna som ställs in av myndigheterna. Oftast så bokför fakturor inom företag med större omsättning enligt fakturametoden med automatisk reskontra. Reskontra är en liten sidoanteckning som finns i bokföring som innehåller detaljer om kunder, leverantörer eller löner beroende på vad reskontran syftar till, i detta fall vore det detaljer angående kunder.

Kontantmetoden och fakturametoden, vilken föredrar du?

kontantmetoden fakturametoden

Kontantmetoden är en av två bokföringsmetoder när det kommer till fakturor. Med denna metod så sker bokföring av inkomster när själva in- och utbetalningarna infaller det vill säga när en gäldenär betalar sin skuld eller när företaget har betalt sin leverantörsskuld. Kontantmetoden anses vara obligatorisk för enskilda näringsidkare som har en omsättning som är mindre än 3 miljoner kronor per år. Denna bokföringsmetod tillämpas även av andra organisationer som antingen inte har så många transaktioner inom det finansiella året eller inte kommer över 3 miljoner i omsättning. Den största skillnaden att bokför med kontantmetoden jämfört med fakturametoden är att bokföring av inkomster sker först när pengarna faktiskt blivit översatta. Denna metod anses lättare att hantera i löpande bokföring då den endast bokför in- och utbetalningar. Därför utelämnas ett led i bokföringen som innehåller kundfordringar och leverantörsskulder. Dock innebär detta att denna metod inte ger lika tydlig och detaljrik överblick på bokföringen i jämförelse till fakturametoden. Däremot vid bokslut så måste de fakturor son inte blivit betalda ännu bokföras på ankomstdatum eller fakturadatum så att de kommer med i rätt finansiellt år, på grund av detta kallas kontantmetoden för bokslutsmetoden. När kontantmetoden används måste även momsen redovisas vid betalningstillfälle i överensstämmelse med hur fakturan har blivit bokförd, däremot ska momsen för de fakturor som ännu inte blivit betalda innan det finansiella året tagit slut redovisas i bokslutet.

Fakturametoden innebär att företagen bokför kundfakturor när de skapas och leverantörsfakturor när de kommer in, detta kallas för löpande bokföring. Man väntar alltså inte med att bokföra fakturan tills den blivit betald som man normalt vis gör i kontantmetoden. Däremot bokförs betalningen separat när den blivit verkställd. Denna metod är obligatorisk för de företag som har en omsättning på över 3 miljoner kronor per år och detta är traditionellt för ett aktiebolag. Många revisorer föredrar att bokföra enligt fakturametoden då de anser att detta ger en mer korrekt bild av verkligheten och dessutom underlättar bokföringen då fakturan kopplas direkt till en bokföringspost. När det bokförs enligt fakturametoden kan det lämnas rapport om moms i momsdeklarationen tidigare än det som bokförts i bokslutsmetoden. Utöver detta ska ett företag uppge att ett användande av fakturametoden önskas när de registrerar sig för redovisning av moms.

Utseende på fakturan

En faktura kan ha många olika utseenden och många företag väljer att lägga till deras logo på fakturan samt företagsspecifik information. Däremot så är det viktigt att fakturan är tydlig och att den mest väsentliga informationen framgår lättbegriplig för mottagaren. Utöver detta måste ordet ”faktura” finnas skriftligt med på fakturan för att den ska vara giltig.

 

 

Jag går igenom hur ett fakturaköp går till

Fakturaköp är när ett företag säljer en faktura till ett finansbolag direkt efter att den skapas. Detta gör att företaget inte behöver vänta på att köparen ska betala fakturan utan får betalt direkt av detta finansbolag.

Därefter är det finansbolaget som väntar ut fakturatiden och får betalt i sin tur av köparen. På så sätt minskar företaget kreditrisken och det administrativt arbete som behövts så som att bevaka fakturor, påminna och anlita inkassoföretag. Däremot så behöver inte företaget sälja alla fakturor utan kan välja att enbart sälja enstaka. Genom fakturaköp kan företaget frigöra kapital fortare och spendera detta på att betala leverantörerna, löner eller investera.

Fakturaköp

När ett företag väljer att sälja fakturan så får de in fakturabeloppet minus den kredit finansbolaget kräver för att köpa fakturan. De flesta finansbolag brukar erbjuda företag upp till 96% av fakturavärdet beroende kundens och företagets kreditvärdighet. Nya kunder har lägre kreditvärdighet. De företag som har bra kreditvärdighet kan få över 90% av fakturavärdet. Dessutom köps enbart fakturor av de företag som anses ha bra kreditvärdighet av finansbolaget.

Med eller utan regress

Fakturor kan köpas med eller utan regress, om en faktura köps med regress kan företaget köpa tillbaka fakturan efter ett antal dagar. Det innebär även att om inte fakturan blir betald inom överenskommen tid så köper företaget tillbaka fakturan då de behåller kreditrisken när en faktura säljs eller belånas med regress. Just därför har företaget möjlighet att få ett bättre avtal, istället för att få 70 % av fakturans värde kanske företaget kan få upp till 90 % då den säljs med regress. Även om det är företaget som står för kreditrisken så ingår i de flesta fall hantering av fakturaflödet, indrivning och inkassoärenden i tjänsten som säljs av finansföretaget. Däremot om en faktura köps utan regress så kan inte fakturan köpas tillbaka utan det är finansbolaget som köpt fakturan som står för hela kreditrisken. Därför är det optimalt att sälja fakturor utan regress för att på så sätt slippa följa upp betalningar som inte gjorts i tid, dock bör företagen vara medvetna om att fakturaköp utan regress kostar lite mer än fakturabelåning med regress. Däremot så är tjänsten densamma då båda tjänsterna involverar hanteringen av fakturan och det mesta som medföljer och på sätt kan företagen lösgöra de tjänster som tidigare hanterade fakturorna och fokusera på kärnproduktionerna.

Vad är factoring?

Fakturaköp är en del av något som kallas för factoring, den andra delen är fakturabelåning. De senaste åren har factoring ökat radikalt och har blivit en finansieringslösning som allt mer ofta används som ett alternativ till den klassiska checkkrediten. Utöver det så undkommer företagen bankernas hårda utlåningspolicy. Dessutom finansierar bara kategorin fakturaköp en årsvolym på över 100 miljarder och kategorin fakturabelåning har en volym som är flera gånger högre. Det är även så att denna marknad växer med 7-10% per år och förväntas växa med högre fart så fort Basel III (EU-direktiv) börjar gälla. Basel III kommer i det stora hela ge bankerna inom EU direktiv om att ha en högre kapitaltäckningsgrad vilket i sin tur kommer innebära att bankerna enbart kommer välja större krediter med större säkerhet och mindre risker. Detta i sin tur kommer att resultera till att små- och medelstora företag har mindre sannolikhet att få fler krediter från bankerna som då kommer leda till att factoring blir en bra lösning för dessa företag.

Anledningen till att factoring har blivit så populärt är för att det ger företagen en mer flexibel finansiering samtidigt som den underlättar administrativt arbete samt sänker de administrativa kostnaderna. I det stora hela kan man säga att företag lånar pengar av finansföretag med fakturan som säkerhet.

Fakturabelåning innebär att man får 70-90% av fakturavärdet på en gång och resterande överenskomna summan betalas först när slutkunden har betalat fakturan. Genom fakturabelåning behåller företaget den tänkbara kreditrisken.

 

Källor:

http://www.qvido.se/factoring-guide/