Finansbolagen finansierar företagsprocesser

Ett finansbolag eller finansföretag är ett aktiebolag, som ofta har en relation till en bank, som finansierar företagsprocesser genom att ge krediter, hantera avbetalningar, factoring eller även innebära att hyra ut maskiner med mera.

Innan 1985 fanns det regler som gjorde att banker inte skulle kunna låna ut pengar enligt deras egna värderingar eller val. Därför bildades finansbolag för att öka utlåningsmöjligheter för bankerna och slippa dessa regler till viss del. Idag kan man känneteckna ett finansföretag som ett företag som förser vissa typer av finansiella tjänster dock av administrativa skäl så skapar bankerna fortfarande egna finansföretag knutna till koncernerna. Däremot finns det även finansföretag som ägs av så kallade icke-finansiella företag, som en komplettering till den ordinarie verksamheten. För att ge ett exempel så erbjuder stora biltillverkare finansiering till sina kunder vid ett bilköp.

banken SEB

Det finns flertal banker, bank dotterbolag, själv stående finansbolag med flera, enligt uppgifter finns det cirka 40 finansbolag i Sverige. Det går att kontrollera i fall att ett företag har tillstånd att driva finansieringsrörelse på finansinspektionens hemsida. Dessutom finns det olika typer av finansbolag, som följande:

  • Värdepappersbolag: utför ett antal aktiviteter som måste få tillstånd av Finansinspektionen, så som; investeringsrådgivning, Ordermottagning, Diskretion portföljförvaltning, Viss corporate finance-verksamhet och Driva bör eller handelsplattform. .
  • Bankaktiebolag: De mest kända bankerna i Sverige är Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB. Dock finns det flera andra banker. Finansbolag som ägs av banker samarbetar ofta inom branschgemensamma frågor.
  • Utländska banker med filial.
  • Fondbolag: Dessa bolag arbetar med fonder.
  • Kreditmarknadsbolag: Ett kreditmarknadsföretag kan vara ett bolåneinstitut, finansbolag, företags- och kommunfinansierade institut. Enligt riksbanken så finns det 50 kreditmarknadsbolag på den svenska marknaden, av dessa är 37 finansbolag. Resten är företags- och kommunfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder.
  • Förskringsförmedlare.
  • Inkassobolag: Det företag som tagit över indrivningen av det ekonomiska kravet eller driver in det ekonomiska kravet måste ha datainspektionens tillstånd. Däremot finns det undantag; de som står under Finansinspektionens tillsyn så som banker, kreditmarknadsbolag eller försäkringsbolag har medgivande att driva in det ekonomiska kravet utan detta tillstånd.
  • Leasingbolag: Ett bolag som hyr ut varierande objekt. När ett leasingavtal skrivs så sluts det vanligtvis för mellan 3 till 7 år beroende på kundens önskemål och objektets livslängd. Detta avtal är i princip helt omöjligt att säga upp.
  • Factoring och fakturabelåningsföretag.

Finanskrisen har inte bara ruinerat stora ekonomiska värden utan även förändrat hur finansbolag utför sina riskbedömningar och hur de arbetar. På grund av denna nya arbetsmiljö kommer flertal finansbolag bli tvungna att fastställa sin verksamhet och struktur på nytt för att skapa möjlighet att utveckla nya finansiella tjänster samt nya affärsmodeller kommer att förekomma. Dock är det inte bara finansbolagen som behöver anpassa sig utan även företagen som kommer behöva omvandla deras strategier inom riskhantering.

Källor

https://www.finansforbundet.se/om-oss/kollektivavtalets-varde/schysta-finansforetag

http://www.qvido.se/finansbolag/

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2014/rap_finansm_140829_sve.pdf